Ekskludert gruppe1.jfif

Bekymret for økt barnefattigdom i Norge

Barn besvimer i aktiviteten fordi de ikke har spist

For mange familier er penger til mat og fritidsaktiviteter en stor utfordring. Røde Kors forteller at deres frivillige stadig ser fattigdom på nært hold i arbeidshverdagen.

– Det er blitt meldt inn om barn som besvimer i aktiviteten fordi de ikke har spist, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, i en pressemelding.

Frivillige har flere ganger sett at barn tar med seg den maten som er igjen etter aktivitetene med seg hjem i sekken. Når barna blir spurt hvorfor, forteller de at de tar med maten hjem for å ha nisten til skolen dagen etter. Les hele artikkelen her:

Bekymret for økt barnefattigdom: - Barn besvimer i aktiviteten fordi de ikke har spist (tv2.no)

Barnefattigdom2.jfif

Barnefattigdom finnes i Norge

Stadig flere norske skolebarn lever i fattigdom. Professor Henrik Zachrisson forklarer hvorfor barn fra fattige familier gjør det dårligere på skolen, selv om nettopp skolen skal være et sted for sosial utjevning.

Barnefattigdom, eller barn som lever i lavinntektsfamilier, øker stadig. Andelen lavinntektsfamilier i Norge har ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå økt fra fire til ti prosent de siste 20 årene. Halvparten av disse har innvandrerbakgrunn.

Henrik Zachrisson, professor ved Institutt for spesialpedagogikk på UiO, forsker på dette temaet.

– Lavinntektsfamilier lever i en situasjon hvor knapp økonomi kan påvirke barnas oppvekstsvilkår, sier Zachrisson.

Dårlig økonomien reduserer barnas muligheter for å delta på aktiviteter på lik linje med klassekamerater. Det er ikke alle familier i Norge som har råd til bøker og pc.

– I noen familier i Norge er det også knapphet på mat. Noen sparer kveldsmaten for å ha som matpakke dagen etter, påpeker Zachrisson.

Les hele saken her:

Barnefattigdom finnes i Norge (forskning.no)

Skjermbilde 2018-09-11 kl. 22.17.37.png

Oppvekststedets betydning for barn og unge. Nabolaget som ressurs og utfordring.

Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid.

Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke konsentrasjoner. Barnefattigdommen i storbyene er konsentrert i områder med svake levekår og konsentrasjon av andre nærmiljøbyrder. Med bakgrunn i norsk og internasjonal litteratur drøfter AFI i denne rapporten hvilken betydning det har å vokse opp i denne typen nabolag, og påviser eksistensen av negative nabolagseffekter på barn og unges sosiale mobilitet og livssjanser. Barn som derimot vokser opp i nabolag med konsentrasjoner av en rekke nærmiljøgoder ser ut til å dra fordeler av dette gjennom å tilegne seg samfunnsnyttig sosial og kulturell kapital. Samlet bidrar disse ulikhetene til å reprodusere sosial ulikhet i det norske samfunnet.

78 s., utgitt av AFI i 2017.

https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004132

SSB logo liten.jpeg

Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

10,3 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, mot 10 prosent året før.

Bufdir.jpg

Barnefattigdom i Norge

Over 100 000 barn i Norge vokser opp i familier med lav inntekt.

"Når man ikke får vært med i vennen din sin bursdag fordi man ikke har råd, slutter de til slutt å spørre om man vil være med. Vennen blir borte."  Gutt 18 år

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet fra 84 000 til 100 000 i 2016. Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

Les mer her!

Regjeringslogo.jpeg

Barn som lever i fattigdom

Regjeringens strategi

Strategiens formål er todelt. Den prioriterer økt forebyggende innsats for å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre til barn. I tillegg inneholder den en rekke tiltak som skal dempe negative konsekvenser for barn og unge som vokser opp i fattigdom. 

Les strategidokumentet her!